Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden XL Bedrijfskleding B.V.
1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna 'Voorwaarden') zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van goederen van XL Bedrijfskleding B.V. (hierna 'XL’) alsmede op door Afnemer bij XL geplaatste bestellingen. Waarin deze Voorwaarden de termen 'goed' of 'goederen' worden gehanteerd, dienen hieronder tevens diensten te worden begrepen. 1.2 Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van zijn algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen. Een dergelijk afwijkend beding geldt slechts voor de overeenkomst waarvoor het is aangegaan.


2. Offertes en overeenkomsten 2.1 Algemene aanbiedingen, zoals aanbiedingen of (prijs)opgaven van XL in catalogi, brochures, circulaires, mailings en offertes, schriftelijk, elektronisch (bv. via de website) mondeling of anderszins gedaan, zijn steeds vrijblijvend, ook indien deze een termijn vermelden. Offertes zijn slechts onherroepelijk indien de offerte zulks uitdrukkelijk vermeldt. Algemene aanbiedingen of offertes gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 2.2 Mondelinge offertes zijn eerst verbindend indien deze door XL, al dan niet na ontvangst van een schriftelijke aanvaardingsverklaring van Afnemer, binnen drie werkdagen schriftelijk zijn bevestigd, dan wel door XL zijn of worden uitgevoerd. 2.3 Bestellingen zonder voorafgaande offerte zijn eerst geaccepteerd, indien deze door XL binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zijn of worden uitgevoerd. 2.4 Elke offerte kan door XL worden herroepen totdat vijf werkdagen zijn verstreken na ontvangst van een aanvaardingsverklaring van Afnemer, zonder dat XL ter zake is gehouden tot enige schadevergoeding. 2.5 In geval op verzoek van de Afnemer ten behoeve van een offerte ontwerpkosten zijn gemaakt, is XL bevoegd deze aan Afnemer in rekening te brengen.


3. Levering 3.1 Levering geschiedt Af Magazijn te Maasdijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 3.2 Opgegeven levertijden voor goederen gelden niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient XL steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een termijn van vier weken. Eerst indien XL aan de ingebrekestelling niet zou voldoen, kan Afnemer de betreffende overeenkomst per aangetekende brief ontbinden, mits XL in verzuim is. XL is echter nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden, behoudens in geval van grove schuld of opzet. Ontbinding door Afnemer is niet mogelijk indien de niet-levering Afnemer te verwijten is. 3.3 Afnemer is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Het risico van de goederen gaat over op Afnemer 5 werkdagen na het moment dat de zaken op de aan Afnemer medegedeelde datum in Maasdijk ter aflevering gereed staan of bij eerdere ontvangst door Afnemer. Bij niet-afname van de goederen op de aan Afnemer medegedeelde datum zullen deze voor rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen. Indien Afnemer, na sommatie door XL, de te leveren goederen niet binnen twee maanden heeft afgehaald, heeft XL het recht de goederen aan derden te verkopen en het eventuele verlies dat zij daardoor lijdt op 

Afnemer te verhalen, onverlet XL verdere rechten. 3.4 Voor zover in afwijking van het in 3.1 bepaalde, levering 'Franco Huis' uitdrukkelijk schriftelijk zou zijn overeengekomen, geldt dat 3.4.1 Het risico van de goederen op Afnemer over gaat op het moment dat de goederen op het door Afnemer aangegeven adres ter ontvangst worden aangeboden 3.4.2 Afnemer om niet zijn volledige medewerking dient te verlenen aan de levering, hieronder mede begrepen de terbeschikkingstelling van hulppersonen en -middelen (waarvoor Afnemer aansprakelijk blijft), bij gebreke waarvan de goederen voor zijn rekening en risico kunnen worden opgeslagen, 3.4.3 Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de door XL te leveren goederen door XL op een door Afnemer aangewezen adres van enige derde dienen te worden afgeleverd, aflevering daar heeft te gelden als levering aan Afnemer en gaat derhalve het risico over op Afnemer 3.5 XL is gerechtigd de goederen in deelleveringen te leveren. 3.6 XL heeft het recht andere dan de overeengekomen goederen te leveren, indien deze ten minste voldoen aan de betreffende specificaties, dan wel in geval van niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen de betreffende overeenkomst per aangetekende brief geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. 3.7 Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat, aantal of afwerking dienen door Afnemer te worden aanvaard. 3.8 Indien op verzoek van Afnemer levering van goederen wordt uitgesteld of bespoedigd, is Afnemer gehouden XL de daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden.


4. Aansprakelijkheid 4.1 Bij levering van goederen dienen deze door Afnemer grondig te worden geïnspecteerd op volledigheid en/of gebreken. Afnemer is gehouden eventuele onvolledigheid en/of gebreken direct op te geven. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd. 4.2 Voor zover, in afwijking van het in 3.1 bepaalde, plaats van levering uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Afnemer gehouden is eventuele onvolledigheid en/of gebreken op de vervoersdocumenten aan te tekenen. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd. 4.3 Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen kan XL deze goederen vervangen, herstellen of Afnemer een proportionele korting geven op de betaalde prijs, onverminderd het in 3.8 bepaalde. 4.4 Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XL. 4.5 Indien goederen op aanwijzing of instructie van Afnemer worden vervaardigd, is XL niet aansprakelijk voor welk gebrek dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld. 4.6 XL is slechts aansprakelijk voor schade en/of gebreken voor zover in de betreffende overeenkomst of in deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis dan wel andere tekortkomingen van XL, uit welken hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval te wijten aan opzet of grove schuld. Daar waar haar aansprakelijkheid is vastgesteld, is XL niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de goederen te boven gaat, behoudens in geval van opzet of grove schuld van XL.


5. Prijzen en betalingsvoorwaarden 5.1 Prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting. Onvoorziene prijsverhogingen kunnen door XL worden doorberekend. Prijsverhogingen van meer dan tien procent (10%), behoudens verhogingen door of vanwege overheidsmaatregelen zoals invoerrechten, milieuheffingen en omzetbelasting, geven Afnemer het recht de betreffende overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat XL tot enige vorm van schadevergoeding is gehouden 5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient Afnemer XL al hetgeen zij XL ter zake van de overeenkomst is verschuldigd, te voldoen op het moment van levering van de goederen. 5.3 Betaling voor geleverde goederen dient plaats te vinden op het moment van levering in Euro's, Contant of per PIN. Uitsluitend na goedkeuring van XL kan er betaald worden op de (post-) bankrekening van XL, als vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van remboursleveringen of levering tegen contante betaling worden uitsluitend gegarandeerde betaalmiddelen geaccepteerd. 5.4 Indien Afnemer met enige verplichting jegens XL in gebreke blijft, dan wel dreigt te komen, is XL steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan wel uit andere overeenkomsten, geheel of gedeeltelijke op te schorten totdat Afnemer zijn verplichtingen ten volle is nagekomen, dan wel één of meer van deze overeenkomsten per aangetekende brief geheel te ontbinden, onverlet XL verdere rechten. 5.5 In geval van overschrijding van een betalingstermijn of in geval van onjuiste betaling is Afnemer steeds onmiddellijk in verzuim. Eventuele door Afnemer bij XL ingediende klachten laten de betalingsverplichting en -termijn onverlet. 5.6 Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim komt in de nakoming van zijn verplichtingen, is hij over de opeisbare som de wettelijke rente vermeerderd met één procent verschuldigd. In geval XL buitengerechtelijke incassokosten dient te maken, zal Afnemer deze XL vergoeden op basis van gemaakte kosten. Uitdrukkelijk in afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 en 57 Wb. van Brv., zal Afnemer XL gerechtelijke kosten, zoals proces- en advocaatkosten, volledig vergoeden. 5.7 XL is steeds gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. 5.8 Door Afnemer verrichtte betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen rente en vervolgens van de oudste opeisbare facturen, ook al vermeldt Afnemer dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur. 5.9 Afnemer doet hierbij jegens XL afstand van zijn verrekenings- en opschortingrechten, onverlet de Afnemer toekomende wettelijke bevoegdheden. 5.10 Indien Afnemer door XL, om welke reden dan ook, uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt verleend, zal een nieuwe termijn steeds een fataal karakter dragen. 5.11 Indien Afnemer een buiten Nederland gevestigde onderneming is en de te leveren goederen dienen te worden uitgevoerd uit Nederland en op verzoek van Afnemer bijgevolg het nultarief van toepassing is (in het kader van een communautaire levering of anderszins) staat Afnemer er jegens XL voor in dat de Afnemer in het land van vestiging op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Afnemer vrijwaart XL voor schade als gevolg van facturen welke blijken ten onrechte te zijn gebaseerd op een nultarief. Afnemers gevestigd buiten

Nederland dienen altijd vooraf te betalen, tenzij schriftelijk door XL in een andere betalingsregeling is toegestemd.


6. Handelskrediet 6.1 XL kan, uitsluitend schriftelijk, bepalen dat, indien naar haar oordeel solvabiliteit, betalingsgedrag en handelsmoraal van Afnemer zulks toelaten, Afnemer een betalingstermijn van ten hoogste 30 dagen wordt vergund, mits Afnemer zich verenigt met de in dit artikel genoemde voorwaarden. Voorts geldt een vergunde betalingstermijn steeds onder de beperking van niet-overschrijding van een door XL eenzijdig vast te stellen cumulatieve limiet (hierna: 'Limiet'). De som van het in totaal aan XL door Afnemer, uit welken hoofde
dan ook, verschuldigde, waaronder tevens begrepen hetgeen nog niet opeisbaar is, mag nimmer de hoogte van de Limiet overschrijden. Indien uitvoering van een overeenkomst tot overschrijding van de Limiet zal leiden, wordt levering opgeschort totdat de som van het XL verschuldigde is gedaald tot zodanige hoogte dat de som van het (nieuwe) uitstaande bedrag na bijstorting en de factuurwaarde van de te leveren goederen, de Limiet niet zal overschrijden. Het staat XL vrij aan toekenning van een betalingstermijn nadere voorwaarden, zoals zekerheidstelling, te verbinden. 6.2 Al hetgeen Afnemer XL op enig moment is verschuldigd, zal te allen tijde terstond en zonder enige waarschuwing kunnen worden opgeëist, onverlet XL verdere rechten: 6.2.1 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of stillegging van de onderneming van Afnemer, 6.2.2 In geval van beslaglegging op of uitwinning van roerende of onroerende goederen van Afnemer, 6.2.3 In geval van staking en/of liquidatie van de onderneming van Afnemer of overdracht daarvan (of van de zeggenschap daarin) aan derden, daaronder begrepen de inbreng in een bestaande of op te richten vennootschap; 6.2.4 In geval van ernstige waardevermindering, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de goederen waarvan XL zich krachtens het in 7.1 bepaalde de eigendom heeft voorbehouden of 6.2.5 In geval Afnemer jegens XL geheel of gedeeltelijk te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit welken hoofde dan ook, na ter zake in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming. 6.3 XL is gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met hetgeen zij, uit welken hoofde dan ook jegens Afnemer verschuldigd is, onder zich heeft of verkrijgt, ook indien de vordering op Afnemer nog niet opeisbaar is. 6.4 Overeengekomen betalings- en kortingsregelingen kunnen door XL met onmiddellijke ingang worden gewijzigd of beëindigd, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat.


7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 7.1 XL Bedrijfskleding behoudt zich de eigendom voor van geleverde goederen, totdat Afnemer geheel aan zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen terzake van door XL krachtens de overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede die vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van de betreffende overeenkomst (hierna:'Eigendomsvoorbehoud'). 7.2 Voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud is Afnemer slechts gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Afnemer is echter niet gerechtigd de geleverde goederen te doen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van enige vordering van derden. Voorts dient Afnemer deze goederen voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud voor eigen rekening en risico in uitstekende staat van onderhoud te houden en tegen alle gebruikelijke risico's te verzekeren. Afnemer zal XL onverwijld meedelen dat in een voorkomend geval een beroep op de polis is gedaan en zal zijn volledige medewerking verlenen aan de overdracht van zijn vordering op diens verzekeringsmaatschappij aan XL. 7.3 Voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud is Afnemer verplicht de door XL geleverde goederen op eerste verzoek aan XL ter beschikking te stellen en zijn volledige medewerking te verlenen indien XL besluit deze terug te vorderen, dan wel te doen terugvorderen: 7.3.1 in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of stillegging van de onderneming van Afnemer, 7.3.2 in geval van beslaglegging op of uitwinning van roerende of onroerende goederen van Afnemer ten behoeve van derden,
7.3.3 in geval van staking en/of liquidatie van de onderneming van Afnemer of overdracht daarvan (of van de zeggenschap daarin) aan derden, daaronder begrepen de inbreng in een bestaande of op te richten vennootschap, 7.3.4 in geval van ernstige waardevermindering, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de goederen waarvan XL zich krachtens het in dit artikel bepaalde de eigendom heeft voorbehouden of 7.3.5 in geval Afnemer jegens XL geheel of gedeeltelijk te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit welken hoofde dan ook, na ter zake in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming. Afnemer machtigt XL onherroepelijk om hiertoe die plaatsen te betreden waar de door XL geleverde goederen zich bevinden. De aan terugvordering, terugname en aan inroeping van het Eigendomsvoorbehoud verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer, onverlet XL verdere rechten. 7.4 Afnemer verplicht zich op alle vorderingen op derden ten gevolge van levering aan die derden van goederen waarvan XL zich ingevolge dit artikel de eigendom heeft voorbehouden, een stil pandrecht te vestigen. De kosten van vestiging van deze rechten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer dient aan vestiging zijn volledige medewerking te verlenen, tenzij hij op andere wijze genoegzame zekerheid stelt. 7.5 Indien enig door XL geleverd goed door betaling eigendom van Afnemer wordt, zal hierop, alsmede op aan Afnemer overigens aan eigendom toebehorende zaken, door XL een pandrecht kunnen worden gevestigd ter meerdere zekerheid van vorderingen welke XL uit andere hoofde op Afnemer mocht hebben, indien hiertoe naar het oordeel van XL gerede aanleiding bestaat. De kosten van vestiging van deze rechten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer dient aan vestiging zijn volledige medewerking te verlenen, tenzij hij op andere wijze genoegzame zekerheid stelt.


8. Intellectuele eigendom 8.1 XL blijft te allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en belichaamd in door XL aangeboden of geleverde goederen, waaronder mede worden begrepen door XL vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen, verdere informatie en know-how.


9. Niet toerekenbare tekortkoming 9.1 Indien XL haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van feiten of omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed heeft, is XL gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens Afnemer tijdelijk op te schorten tot dat aan die omstandigheden of feiten een einde is gekomen. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan negentig (90) dagen aanhouden, of naar haar redelijk oordeel dreigen aan te houden, is XL gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer, onverminderd het in 6:78 BW bepaalde. 9.2 Tot feiten en omstandigheden als bedoeld in 9.1 worden onder meer gerekend oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in gebreke blijven leveranciers, vertraging bij verscheping in het buitenland, vergaan van goederen tijdens transport, transport-, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, daaronder begrepen computerapparatuur, storing in de levering van energie, en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van XL ontstaan, zowel in de onderneming van XL, als bij opslag of gedurende transport (al dan niet in eigen beheer) alsmede bij derden van wie XL de benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.


10. Ontbinding 10.1 Ontbinding van overeenkomsten is, voor zover hierbij niet anders is overeengekomen, slechts mogelijk bij rechterlijke uitspraak. In geval van zodanige ontbinding worden alle vorderingen van XL op Afnemer, uit welken hoofde ook ontstaan, onmiddellijk opeisbaar. Deze Voorwaarden blijven voor zoveel mogelijk van toepassing op de rechtsverhouding tussen XL en Afnemer na ontbinding. 10.2 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien XL enige overeenkomst met Afnemer ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.


11. Verjaring 11.1 Indien Afnemer van oordeel zou zijn dat XL op enigerlei wijze niet deugdelijk of volledig heeft gepresteerd, is hij verplicht dit onverwijld aan XL schriftelijk mede te delen en, indien zulks niet zou leiden tot een minnelijke regeling, de daarop gebaseerde aanspraken uiterlijk na verloop van één jaar in rechte geldend te maken, te rekenen vanaf de datum van deze mededeling, op straffe van verval van zijn rechten, onverminderd zijn overige verplichtingen


12. Vrijwaring 12.1 Afnemer vrijwaart XL voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit diens gebruik van de door XL geleverde goederen, tenzij de aanspraken betrekking hebben op gebreken in de geleverde goederen en/of het gevolg zijn van opzet of grove schuld van XL. 12.2 Afnemer vrijwaart XL voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit hetgeen XL op aanwijzing of instructie van Afnemer heeft vervaardigd, dan wel op goederen heeft aangebracht. 12.3 Afnemer vrijwaart XL voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit gebruik van een door Afnemer bepaald of ter beschikking gesteld ontwerp, specificatie of materiaal.


13. Aanvullende voorwaarden voor borduren en bedrukken van goederen 13.1 Borduurprogramma's die XL maakt of laat maken blijven 10 jaar bewaard voor eventuele herhalingsopdrachten, Films, Clichés en Bestanden die XL Bedrijfskleding maakt of laat maken blijven 3 jaar bewaard voor eventuele herhalingsopdrachten. Borduurprogramma's, Films, Clichés en Bestanden blijven ons eigendom. U betaalt alleen voor het aanmaken, niet voor het eigendom. De door of voor ons vervaardigde (grafische) bestanden worden door ons beschouwd als onderdeel van het borduur- of drukproces en worden dan ook niet door ons afgestaan of doorgestuurd. 13.2 Door de klant aangeleverde films en/of ander lay-out materiaal worden uitsluitend retour gezonden indien dit uitdrukkelijk wordt gevraagd. 13.3 Het borduren geschiedt op het zetten van de steken na geheel handmatig. Een (zeer) klein uitval percentage kan dan ook voorkomen. Wij vergoeden de tijdens het borduurproces verloren gegane, zelf aangeleverde, goederen niet. Goederen die door grove nalatigheid onzerzijds verloren zijn gegaan worden wel vergoed. Door XL geleverde goederen worden zo mogelijk vervangen en opnieuw geborduurd, indien dit naar de mening van XL niet goed kan dan wel te kostbaar wordt is XL gerechtigd de betreffende overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer, onverminderd het in 6:78 BW bepaalde. 13.4 Bedrukken geschiedt geheel handmatig. Een (zeer) klein uitval percentage kan dan ook voorkomen. Wij vergoeden de tijdens het drukproces verloren gegane, zelf aangeleverde, goederen niet. Goederen die door grove nalatigheid onzerzijds verloren zijn gegaan worden wel vergoed. Door XL geleverde goederen worden zo mogelijk vervangen en bedrukt, indien dit naar de mening van XL niet kan bv. omdat de zeeframen zijn schoon gemaakt is XL gerechtigd de betreffende overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer, onverminderd het in 6:78 BW bepaalde. 13.5 Gewenste druk- of borduurkleur dient te worden aangegeven door een kleurstaal of door opgave van een PMS, RAL, Isacord kleurenkaart of HKS-nummer. Wij zullen de verlangde kleur steeds zo dicht mogelijk benaderen. Wij kunnen echter geen volledig overeenstemmen garanderen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor geringe kleurafwijkingen.


14. Volmacht 14.1 Afnemer staat jegens XL in voor het bestaan van toereikende volmacht van diens werknemers tot het aangaan van overeenkomsten namens Afnemer met XL, tenzij Afnemer XL voor het aangaan van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk van enig beperking dienaangaande in kennis heeft gesteld.


15. Overdracht 15.1 Partijen zijn niet gerechtigd (de uitvoering van) overeenkomsten (waaronder mede begrepen eventuele kortings- of betalingsregelingen) geheel, dan wel gedeeltelijk, over te dragen aan derden. Een overdracht is van generlei invloed op de rechten en verplichtingen van Afnemer onder de betreffende overeenkomst.


16. Conversie 16.1 In geval een bepaling van een overeenkomst dan wel deze Voorwaarden nietig wordt geacht, dan wel wordt vernietigd, zullen XL en Afnemer zijn gebonden aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan vernietiging blootstaat.


17. Rechts- en rechterskeuze 17.1 Op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen partijen XL en Afnemer) is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten, Wenen, 1980, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 17.2 Voor zover dwingendrechtelijk niet anders bepaald, zal uitsluitend de rechter te Rotterdam bevoegd zijn van de geschillen tussen XL en Afnemer kennis te nemen, met inbegrip van verzoeken tot het geven van voorlopige voorzieningen, tenzij XL verkiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Afnemers woonplaats. 17.3 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Uitsluitend de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden zal verbindend zijn.